Ефективна комуникация посредством интегрирани решения

  • Microsoft Exchange, Lync, SharePoint
  • Телефонни системи
  • HD-Video конферентни връзки

В условията на глобализация и динамични промени в икономическата среда, съвременните организации всекидневно се сблъскват с необходимостта от по-ефективни и гъвкави възможности за комуникация.

Независимо от това дали вашия бизнес е малък и с локално покритие или международно базирана корпорация, комуникацията е критичен фактор за успех.

Унифицираните комуникационни решения ви предоставят възможност да подобрите взаимодействието и обмяната на информация между колеги, клиенти и партньори, независимо от тяхната локация. Тази услуга позволява лесен и гъвкав начин за установяване на връзка в реално време и бързо споделяне на информация между отделните звена, като успоредно с това гарантира високи нива на сигурност и редуциране на разходите за експлоатация.Услуги и решения

Разработената от Контрон стратегия за интеграция на унифицирани комуникационни решения, обединява голямо разнообразие от индивидуално базирани продукти и услуги:

  • Концептуален дизайн, внедряване и миграция на комуникационни и информационни решения (e.g. Microsoft Exchange, Lync и SharePoint)
  • Комуникационни решения за установяване на връзки и обмяна на информация между отдалечени локации
  • Комуникационни решения за връзка в реално време
  • HD-Video системи за конферентна връзка
  • Интеграция на VoIP и стандартна телефония (PABX)
  • Интеграция на комуникационни решения в работните процеси и приложения